Utnyttja möjligheterna med ESS och MAX IV


Forskningsanläggningarna ESS och MAX IV bildar ett världsunikt nav i Greater Copenhagen för forskning inom materialvetenskap och Life Science. Genom att lära unga forskare att använda teknikerna vid ESS och MAX IV, stärka kopplingen till näringslivet och utveckla marknadsföringen om vår forskningsregion har Interreg-projektet ”ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society” satsat totalt 19 miljoner EUR på ökat gränsregionalt samarbete. Att få talanger att stanna i regionen och minska gränshinder har varit ytterligare insatser för att maximera nyttan av anläggningarna för Sverige, Danmark och Norge.

Ett gränsregionalt helhetsperspektiv

ESS och MAX IV skapar en fantastisk utgångspunkt både för forskningen och för samhället som helhet.  För att utveckla potentialen har 27 organisationer i Sverige, Norge och Danmark arbetat i tre år i det största projektet någonsin inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. Åtta universitet, ESS och MAX IV, myndigheter, marknadsföringsorganisationer, regioner och kommuner har samarbetat i helt nya former.

Helhetssyn, synergier och gränsregionalt mervärde har varit grundpelare i projektet. Forskare, marknadsföringsorganisationer och myndigheter har agerat tillsammans, alla delar av projektet har verkat mot samman mål och utbytet mellan länderna har gett nya kompetenser och stärkta nätverk. Projektet har varit mycket tydligt riktat både mot forskning och regionala utveckling.

Projektet har också arbetat med stärka dialogen med nationella myndigheter i de tre länderna och att öka kopplingarna med näringslivet.

Strategisk plattform för gränsregionala diskussioner

Projektet har erbjudit en plattform för strategiska diskussioner mellan Sverige, Danmark och Norge för att främja en god förankring och tydliggöra framtida behov och möjligheter.

Vid fem tillfällen har projektet hållit ”Strategiskt forum” där olika teman diskuterats ur ett gränsregionalt perspektiv – bland annat hur vi utvecklar forskarbyn Science Village Scandinavia, hur vi främjar innovationer utifrån ESS och MAX IV och hur vi ökar samarbetet med forskningsanläggningarna DESY och European XFEL i Hamburg.

Projektet har haft en Advisory Board, där nationell nivå i Sverige, Danmark och Norge mött näringslivsorganisationer, forskningsanläggningarna, regionala företrädare och deras EU-kontor. Genom Advisory Board har projektet fått nya perspektiv från olika nivåer och expertisområden, samtidigt som resultaten har lyfts till en nationell och internationell nivå. En viktig faktor har varit projektets koppling till de tre ländernas nationella strategier för ESS och MAX IV. Diskussionerna har också stärkt banden mellan aktörerna i gruppen och initierat nya samarbetsytor.

I projektets Styrgrupp och Koordineringsgrupp har kopplingarna mellan de olika delprojekten utvecklats och kunskapsutbytet mellan länderna varit i fokus med syfte att utveckla styrkor och skapa en helhetssyn. Projektet har också deltagit på en mängd olika arenor för att föra en diskussion kring projektets frågeställningar, bland annat på Folkemödet på Bornholm och på enheten för smart och hållbar utveckling på EU-kommissionen.

En stark grund för framtida samarbete

De många konkreta resultat och starka gränsregionala nätverk som skapats i projektet ger en god grund för framtiden. Projektet har lämnat avtryck genom exempelvis kompetensuppbyggnad hos unga forskare, samarbete mellan svenska och danska organisationer som hjälper internationella forskare i vår region och en gemensam svensk-danska marknadsföring av våra styrkor inom Materialvetenskap och Life science på mässor över stora delar av världen.

En fortsatt tät dialog mellan forskningsanläggningarna och universitet, nationell nivå, EU-nivå, regioner och andra aktörer kommer att vara mycket viktig för att ESS och MAX IV ska ge maximalt goda effekter för forskning och samhälle.

I framtiden behöver vi vidga samarbetsytorna ytterligare genom att till exempel knyta närmare kontakter med forskningsanläggningarna DESY och European XFEL i Hamburg.  Det innebär möjligheter att utveckla en ännu större forskningsregion tillsammans och att öka den internationella attraktionskraften i ett globalt perspektiv.