Styregruppen

Projektet har nedsat en styregruppe med følgende funktioner og ansvarsområder:

  • Sammanträda när projektledare sammankallar
  • Lead Partner är ordförande för styrgruppen
  • Bidra med kunskap och kompetens för att säkra projektets genomförande och resultat
  • Följa projektets genomförande och besluta om väsentliga ändringar som rör aktivitetsplan och budget
  • Fatta strategiskt avgörande beslut
  • Förankra projektet i sina respektive organisationer
  • Beslutsför när minst hälften av medlemmarna är närvarande
  • Tillämpar majoritetsbeslut där varje representant har en röst, och där Lead Partner har den utslagsgivande rösten

I styregruppen sidder de projektparter som medfinansierer med mindst 200 000 EUR:
o Region Skåne (ordförande)
o Region Hovedstaden
o Chalmers tekniska högskola
o Copenhagen Capacity
o Danmarks Tekniske Universitet
o European Spallation Source (ESS)
o Göteborgs universitet
o Invest in Skåne
o Københavns Kommune
o Københavns Universitet
o Lunds universitet
o Malmö högskola
o MAX IV
o Universitetet i Oslo
o Aarhus Universitet