Styregruppen

Projektet har nedsat en styregruppe med følgende funktioner og ansvarsområder:

  • Sammanträda när projektledare sammankallar
  • Lead Partner är ordförande för styrgruppen
  • Bidra med kunskap och kompetens för att säkra projektets genomförande och resultat
  • Följa projektets genomförande och besluta om väsentliga ändringar som rör aktivitetsplan och budget
  • Fatta strategiskt avgörande beslut
  • Förankra projektet i sina respektive organisationer
  • Beslutsför när minst hälften av medlemmarna är närvarande
  • Tillämpar majoritetsbeslut där varje representant har en röst, och där Lead Partner har den utslagsgivande rösten

I styregruppen sidder de projektparter som medfinansierer med mindst 200 000 EUR:
o Region Skåne (ordförande) – Daniel Persson, ställföreträdande utvecklingsdirektör
o Region Hovedstaden – Mads Monrad Hansen, enhetschef
o Chalmers tekniska högskola – Aleksandar Matic, avdelningschef, professor
o Copenhagen Capacity – Marianna Lubanski, Director Investment Promotion
o Danmarks Tekniske Universitet – Jane Hvolbæk Nielsen, institutdirektør, professor
o European Spallation Source (ESS) – Pia Kinhult, Strategic Advisor
o Göteborgs universitet – Johanna Höög, forskare
o Invest in Skåne – Stefan Johansson, VD
o Københavns Kommune – Michael Ryan Andersen,  chef for Copenhagen Visitor Service
o Københavns Universitet – Kell Mortensen, professor
o Lunds universitet – Ulf Olsson, professor
o Malmö högskola – Marité Cardenas, forskare
o MAX IV – Marjolein Thunnissen, universitetslektor
o Universitetet i Oslo – Helmer Fjellvåg, professor
o Aarhus Universitet – Jacob Becker, center manager, forskare