Gränshinder

lernacken_740px

Delprojektet avslutades enligt plan 31 december 2016 med en slutkonferens i Köpenhamn som samlade ca 80 åhörare. På konferensen presenterade delprojektet sina resultat, bland annat redogjorde myndigheterna för de gränshinder och lösningsförslag som utstakats. Huvudfokus har legat på att identifiera vilka gränshinder som möter EU- och tredjelandsmedborgare som vill arbetspendla över sundet. De hinder som pekats ut har primärt berört skattefrågor och områden kopplat till arbetsmarknad och socialförsäkringar. Under arbetets gång har ESS löpande bidragit med konkreta fall på gränshinder deras anställda stött på.

Förväntade resultat

  • Rapport med identifierade gränshinder för EU-och icke-EU-medborgare
  • Lösningsförslag som presenteras på nationell nivå
  • Påverkansstrategi för ett långsiktigt arbete
  • Informationsspridning av resultat på Öresunddirekts hemsida/Engelska portalen

Under hösten 2015 gjorde delprojektet en genomlysning av vad som gäller kring arbets- och uppehållstillstånd i Danmark respektive Sverige. En rapport om detta, ”Juridisk kartläggning av gränshinder”, finns publicerad på projektets hemsida. Arbetsgruppen har därefter arbetat vidare med att välja ut och fördjupa sig inom vissa gränshinder. Fördjupningsarbetet har framförallt skett genom workshops med myndighetsexperter för att problematisera och belysa hindren ur olika synvinklar. Delprojektets resultat finns samlat i broschyren ”Hinder och möjligheter” som kan laddas ner från hemsidan.

Under 2016 skickade delprojektet ett notat till Skatteministeriet i Danmark i syfte att påverka reglerna gällande dansk forskarskatt för anställda vid DMSC i Köpenhamn, statistikcentralen kopplad till ESS. Lagförslaget, ibland kallat ”Lex-ESS”, som antogs i Folketinget 19 december 2016 innebar också lösningar på en annan av delprojektets upptagna gränshinder nämligen svårigheter för personer som kommer utanför EU att gränspendla i regionen. I den nya lagen medges undantag för personer knutna till ESS att gränspendla, det vill säga att det blir möjligt att bo i Köpenhamn när man arbetar för ESS i Lund. Den nya lagen trädde i kraft 1 januari 2017. Efter påtryckningar från delprojektet omfattar lagförändringen avseende forskarskatt även de ESS-anställda som anställts tidigare än januari 2017.

Resultatet från delprojektet kommer leva vidare genom att identifierade gränshinder läggs in i Nordiska Ministerrådets Gränshindersdatabas och tas med i rådets generella gränshindersarbete. Greater Copenhagen and Skåne Committee kommer också arbeta vidare med gränshindersfrågor som en del av organisationens ordinarie arbete.

Partners: Greater Copenhagen & Skåne Committee, ESS, DK Skat, Öresunddirekt KöpenhamnArbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkringskassan, Länsstyrelsen Skåne