MAX4ESSFUN

utveckling-tema2-740

MAX4ESSFUN har som målsättning att öka andelen forskare som kan utföra experiment på ESS och MAX IV. Ambitionen är att 176 experimentprojekt med vardera sex månaders träning för unga forskare (PhD:s och Postdocs) ska genomföras i syfte att stärka deras användarkompetens. Projektet syftar även till att bredda kunskapen om neutroner och synkrotronljustekniker genom att öppna upp för fler forskningsfält. Därigenom stärks även seniora forskares kompetens inom områdena.

Den praktiska delen av projekten, själva experimenten, sker främst på olika neutron- och synkrotronljusanläggningar runtom i Europa och andra delar av världen, i och med att MAX IV än så länge ger begränsad tillgång till stråltid och då många strålrör ännu inte är färdigbyggda samt eftersom ESS ännu inte är driftklar. Experimenten har ett tydligt gränsregionalt mervärde genom att studenterna utöver sin egen handledare även får tillgång till en biträdande handledare (supervisor) från ett partneruniversitet i ett annat land eller från någon av forskningsanläggningarna. Totalt omfattar delprojektet mer än 1000 månaders träning för unga forskare i att använda teknikerna, och 500 månaders handledningstid för seniora forskare.

Förväntade resultat
  • Etablering av ett forskarnätverk med ca 150 befintliga och nya användare från akademi och industri
  • Genomförande av 176 gränsöverskridande experimentprojekt med neutroner och synkrotronljus
  • Ca 200 unga forskare stärker sin användarkompetens kopplat till neutroner och synkrotronljus
  • Ca 300-400 forskare deltar i aktiviteter för stärkt användarkompetens (såsom kurser och workshops)
  • Sammanställning av universitetens kurser och styrkeområden som publiceras i en gemensam databas
  • Genomförande av gemensamma sommar/vinterkurser och internationella workshops
Lägesrapport våren 2018

MAX4ESSFUN har som målsättning att öka andelen forskare som kan utföra experiment på ESS och MAX IV. Målet har varit att genomföra 176 experiment som vardera innebär sex månaders träning för unga forskare (PhD:s och Postdocs) vid de deltagande universitetet. Syftet med experimenten är att ge de unga forskare möjlighet i att praktiskt tillämpa neutron eller synkrotronljustekniker i sin forskning och därigenom bygga upp en användarkompetens i regionen.

Målet om att få igång 176 experimentprojekt har överträffats med hela 195 beviljade experiment, vilket innebär 1170 månaders träning för unga forskare i att använda teknikerna vid ESS och MAX IV. Experimenten har haft ett tydligt gränsregionalt mervärde genom att varje ung forskare kopplats till en biträdande handledare (supervisor) vid ett partneruniversitet i ett annat land eller vid någon av anläggningarna. Totalt har delprojektet nått upp till 585 månaders handledningstid för seniora forskare.

Ett antal intervjuer och enkätundersökningar har genomförts som sammantaget visar att MAX4ESSFUN varit framgångsrikt och bl.a. gett unga forskare värdefulla kontakter, utvecklat forskningen och förbättrat användarförmågan. Flera forskare anger att de sannolikt kommer använda sig av ESS och/eller MAX IV i sin framtida forskning.

MAX4ESSFUN har även arrangerat internationella workshops och sommarskolor i syfte att öka kunskapen hos forskare i regionen. MAX4ESSFUN har också etablerat ett brett forskarnätverk och utvecklat två databaser för att få en samlad bild av regionens kompetens och styrkeområden, www.max4essfun.ku.dk.

Partners: Lunds universitet, Köpenhamns universitet, Danmarks tekniska universitet, Malmö högskola, Århus universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Universitetet i Oslo, ESS, MAX IV

Budget: 13 607 293 EUR

[frontpage_news widget=”512″ name=”Senaste nytt från MAX IV ESS FUN”]