MAX4ESSFUN

utveckling-tema2-740

MAX4ESSFUN har som målsättning att öka andelen forskare som kan utföra experiment på ESS och MAX IV. Ambitionen är att 176 experimentprojekt med vardera sex månaders träning för unga forskare (PhD:s och Postdocs) ska genomföras i syfte att stärka deras användarkompetens. Projektet syftar även till att bredda kunskapen om neutroner och synkrotronljustekniker genom att öppna upp för fler forskningsfält. Därigenom stärks även seniora forskares kompetens inom områdena.

Den praktiska delen av projekten, själva experimenten, sker främst på olika neutron- och synkrotronljusanläggningar runtom i Europa och andra delar av världen, i och med att MAX IV än så länge ger begränsad tillgång till stråltid och då många strålrör ännu inte är färdigbyggda samt eftersom ESS ännu inte är driftklar. Experimenten har ett tydligt gränsregionalt mervärde genom att studenterna utöver sin egen handledare även får tillgång till en biträdande handledare (supervisor) från ett partneruniversitet i ett annat land eller från någon av forskningsanläggningarna. Totalt omfattar delprojektet mer än 1000 månaders träning för unga forskare i att använda teknikerna, och 500 månaders handledningstid för seniora forskare.

Förväntade resultat
  • Etablering av ett forskarnätverk med ca 150 befintliga och nya användare från akademi och industri
  • Genomförande av 176 gränsöverskridande experimentprojekt med neutroner och synkrotronljus
  • Ca 200 unga forskare stärker sin användarkompetens kopplat till neutroner och synkrotronljus
  • Ca 300-400 forskare deltar i aktiviteter för stärkt användarkompetens (såsom kurser och workshops)
  • Sammanställning av universitetens kurser och styrkeområden som publiceras i en gemensam databas
  • Genomförande av gemensamma sommar/vinterkurser och internationella workshops
Lägesrapport våren 2017

Utöver experimenten arrangerar delprojektet internationella workshops och sommarkurser i syfte att stärka kompetensen och nätverken hos forskare i regionen. För att ge en bättre överblick av regionens samlade kompetens inom neutroner och synkrotronljus har en gemensam databas över forskare och deras kompetensområden skapats. Databasen finns på delprojektets hemsida: www.max4essfun.ku.dk. Ytterligare en databas som kommer ge en överblick av universitetens kursutbud inom områdena är under uppbyggnad.

Vid uppstarten i oktober 2015 arrangerade MAX4ESSFUN en forskar-kick-off på Köpenhamns universitet som samlade ca 100 deltagare. Vid eventet presenterade universiteten, ESS och MAX IV sina styrkeområden inom neutroner och synkrotronljus. Eventet var ett första steg i att bygga upp ett forskarnätverk. I oktober 2016 arrangerade MAX4ESSFUN sitt första årsmöte i Lund med 150 deltagare, och många forskare visade upp posters över sina experimentprojekt. Dessa posters finns publicerade i ett häfte som kan laddas ner från MAX4ESSFUN:s hemsida. Fram till 2017-01-25 har 75 experimentprojekt för stärkt användarkompetens hos unga forskare beviljats.

Hösten 2016 arrangerades den första internationella workshoppen på Malmö högskola med temat ”Synchrotron and Neutron Scattering in Biomaterials and Soft Matter”. Workshoppen samlade ca 170 deltagare och erbjöd både kunskapshöjande seminarier, varav vissa kopplade till industrin, och en nätverksdel där unga forskare fick visa upp posters över sin forskning och hitta nya samarbetspartners.

Partners: Lunds universitet, Köpenhamns universitet, Danmarks tekniska universitet, Malmö högskola, Århus universitet, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Universitetet i Oslo, ESS, MAX IV

Budget: 13 607 293 EUR

Senaste nytt från MAX4ESSFUN