Internationell attraktionskraft

dtu_740pxInternationell attraktionskraft tar ett samlat grepp kring global marknadsföring av regionens samlade forskningsinfrastruktur inom materialvetenskap och Life science. ESS och MAX IV fungerar som katalysatorer för marknadsförings- och säljarbetet som görs inom delprojektet. Genom att medverka på strategiskt utvalda konferenser och mässor runtom i världen arbetar delprojektet för att locka investeringar, företag och forskare till Öresundsregionen.

Förväntade resultat

  • Samlat budskap av regionens styrkor inom materialvetenskap och Life science
  • Value Propositions (konkreta erbjudanden till företag)
  • 50 goda ambassadörer som sprider regionens budskap på en internationell arena
  • Framtagande av ett ”tool kit” som kan användas av många aktörer i Öresundsregionen

Lägesrapport våren 2017

Fokus i början av delprojektet har legat på att göra en grundläggande analys kring regionens samlade styrkor och möjligheter för att attrahera verksamheter globalt. Analysen blev klar innan sommaren 2016 och ligger till grund för det fortsatta arbetet som nu inriktar sig på att ta fram slagkraftiga Value Propositions som kan användas i det internationella marknadsföringsarbetet. Parallellt arbetar delprojektet med att identifiera ambassadörer som kan sprida regionens budskap och styrkor på en global arena.

Internationell attraktionskraft kommer under den senare delen av 2016 utveckla en verktygslåda/”tool kit” anpassad att användas av flera olika aktörer som vill marknadsföra regionens styrkor inom materialvetenskap och Life science. Sedan starten har delprojektet närvarat vid en rad stora internationella konferenser såsom BioEurope Munich, BioJapan och MRS för att locka verksamheter och investerarare till regionen. Ett antal utländska delegationer från exempelvis Rhône-Alpes-regionen, Sydkorea har varit på besök i Skåne och Själland.

Fokus i början av delprojektet har legat på att göra en grundläggande analys kring vad som är regionens samlade styrkeområden för att senare använda dessa i den internationella marknadsföringen av regionen. Den första analysen blev klar senvåren 2016 och har legat till grund för det fortsatta arbetet som bland annat inriktat sig på att ta fram slagkraftiga Value Propositions för att på ett riktat sätt locka internationella verksamheter till regionen. En första Value Proposition har tagits fram med fokus på ”Hydrogen for Fuel Cells within Green Transportation”. Under 2017 kommer delprojektet arbeta vidare med att utveckla Value Propositions inom onkologi, diabetes, nanoteknologi och livsmedel/functional food.

Delprojektet har varit i kontakt med dem som kan fungera som ambassadörer för att sprida regionens budskap. På svensk sida har man träffat samtliga svenska ambassadörer i UD:s ambassadörsnätverk. På den danska sidan kommer man använda sig av Copenhagen Capacitys ”Goodwill ambassadörer” som bland annat består av personer inom näringslivet (erhvervslivet).

Under 2016 deltog delprojektet vid några strategiskt utvalda internationella konferenser i syfte att marknadsföra regionen och attrahera bolag. Delprojektet närvarade bland annat vid Science Technology and Innovations Days i Hanoi, Tech Connect World 2016 i Washington och Building Blocks of the Future i Dresden.

Delprojektet har varit delaktig i att locka internationellt framstående konferenser till regionen, bland annat BIO-Europe 2018 som kommer förläggas till Köpenhamn och med vissa delar i Malmö och Lund. Det blir första gången konferensen genomförs utanför ett tyskspråkigt land.

Partners: Copenhagen Capacity, Invest in Skåne, ESS, MAX IV, Medicon Village, Science Village Scandinavia, Lunds kommun, Helsingborgs stad,Köpenhamns kommun, Malmö stad
Associerad part: Lunds universitet

Budget: 1 822 000 EUR