Regional leverantörsbas

max_iv_interior_740pxSvenska och danska företag har stora möjligheter att dra nytta av de affärsmöjligheter som följer med forskningsanläggningarnas etableringar. I delprojektet kommer insatser göras för visa på näringslivets möjligheter att leverera tjänster och produkter till ESS, MAX IV och andra storskaliga forskningsfaciliteter.

Syftet med Regional leverantörsbas är att öka svenska och danska företags affärsmöjligheter inom Big Science-industrin. Inom delprojektet kommer två analyser utarbetas. Den första analysen syftar till att ge en överblick av anläggningarnas icke-tekniska behov och driftkritiska händelser, och den andra till att tydliggöra vilka kompetensbehov regionala företag har. Regional leverantörsbas handlar också om att stärka företagens nätverk över sundet.

Förväntat resultat
  • Analys av icke-tekniska behov och driftkritiska händelser vid ESS och MAX IV
  • Analys av företags kompetensutvecklingsbehov för att leverera tjänster och produkter till ESS, MAX IV och andra forskningsfaciliteter
  • Informations-och kompetensutvecklingsinsatser, till exempel inom offentlig upphandling (udbud)
  • Gränsregionalt företagsnätverk
  • Teknikworkshops
Lägesrapport hösten 2017

Den första analysen blev klar hösten 2016 men är ett levande dokument som kommer utvecklas under hela projektets gång. Behoven hos ESS, MAX IV och andra forskningsanläggningar täcker ett brett spektrum av produkter och tjänster, allt från kontorsmaterial till mycket avancerade utvecklingstjänster. Fokus inom delprojektet ligger på att hitta leverantörer som kan etablera sig som konkurrenskraftiga utvecklare och tillverkare av avancerade tekniska produkter och system.

Den andra analysen färdigställdes i juni 2017 och delprojektet har träffat ett drygt 100-tal företag och kartlagt deras kompetensbehov i samband med företagsbesöken. Analysen visar på behoven av kompetensutveckling inom produktionsteknik för avancerad teknik, acceleratorteknik, 3D-printing i metall, samt övriga prioriterade områden som lyfts fram i de teknikworkshops som har genomförts.

I syfte att stärka företagens kompetens genomfördes i september 2017 en workshop om 3D-printing i Lund. Workshopen samlade ca 120 forskare och representanter från både industri och forskningsanläggningar i Sverige, Europa och USA. Under tillfället diskuterades framtida behov, utmaningar och nyheter inom avancerad 3D-teknologi. I delprojektet kommer man arbeta vidare med denna typ av kompetenshöjande insatser.

Under 2016 genomförde Regional leverantörsbas studiebesök till anläggningarna ISIS och Diamond Light Source i Storbritannien, i syfte att lära av andra anläggningar. Företag deltog även under studiebesöket för att vidga sina kunskaper inom Big Science-marknaden och hitta affärsmöjligheter. Planering för ett motsvarande studiebesök till DESY/XFEL i Hamburg pågår.

Partners: Industriell plattform, Big Science SekretariatetIUC Syd.

Budget: 488 310 EUR