Regional leverantörsbas

max_iv_interior_740pxSvenska och danska företag har stora möjligheter att dra nytta av de affärsmöjligheter som följer med forskningsanläggningarnas etableringar. I delprojektet kommer insatser göras för visa på näringslivets möjligheter att leverera tjänster och produkter till ESS, MAX IV och andra storskaliga forskningsfaciliteter.

Syftet med Regional leverantörsbas är att öka svenska och danska företags affärsmöjligheter inom Big Science-industrin. Inom delprojektet kommer två analyser utarbetas. Den första analysen syftar till att ge en överblick av anläggningarnas icke-tekniska behov och driftkritiska händelser, och den andra till att tydliggöra vilka kompetensbehov regionala företag har. Regional leverantörsbas handlar också om att stärka företagens nätverk över sundet.

Förväntat resultat
  • Analys av icke-tekniska behov och driftkritiska händelser vid ESS och MAX IV
  • Analys av företags kompetensutvecklingsbehov för att leverera tjänster och produkter till ESS, MAX IV och andra forskningsfaciliteter
  • Informations-och kompetensutvecklingsinsatser, till exempel inom offentlig upphandling (udbud)
  • Gränsregionalt företagsnätverk
  • Teknikworkshops
Lägesrapport våren 2017

Den första analysen blev klar hösten 2016 men är ett levande dokument som kommer utvecklas under hela projektets gång. Behoven hos ESS, MAX IV och andra forskningsanläggningar täcker ett brett spektrum av produkter och tjänster, allt från kontorsmaterial till mycket avancerade utvecklingstjänster. Fokus inom delprojektet ligger på att hitta leverantörer som kan etablera sig som konkurrenskraftiga utvecklare och tillverkare av avancerade tekniska produkter och system.

Arbetet med den andra analysen pågår och delprojektet har träffat ett drygt 100-tal företag och kartlagt deras kompetensbehov i samband med företagsbesöken. Analysen omfattar bland annat diskussioner om YH-utbildning inom produktionsteknik för avancerad teknik, offentlig upphandling, förstärkt kompetens i 3D-printing i metall och en lista över företagens kompetenser i regionen.

I syfte att stärka företagens kompetens genomfördes i september 2016 en teknikworkshop i Lund. Workshoppen samlade 140 deltagare och lade fokus vid sju prioriterade områden för ESS och MAX IV. Denna skräddarsydda kompetensutvecklingsinsats genererade helt ny och gemensam kunskap för deltagarna inom såväl tekniska som administrativa utmaningar. Vid workshoppen närvarade representanter både från industri, akademi och anläggningar. I delprojektet kommer man arbeta vidare med denna typ av kompetenshöjande insatser.

Under 2016 genomförde Regional leverantörsbas två studiebesök till anläggningarna ISIS och Diamond Light Source i Storbritannien. Det första besöket var ett led i analysfasen i syfte att lära av andra anläggningar. Vid det senare tillfället i november deltog även företag på studiebesöket för att vidga sina kunskaper inom Big Science-marknaden och hitta affärsmöjligheter.

Partners: Industriell plattform, Big Science SekretariatetIUC Syd.

Budget: 488 310 EUR