Regional leverantörsbas

max_iv_interior_740pxSvenska och danska företag har stora möjligheter att dra nytta av de affärsmöjligheter som följer med forskningsanläggningarnas etableringar. I delprojektet kommer insatser göras för visa på näringslivets möjligheter att leverera tjänster och produkter till ESS, MAX IV och andra storskaliga forskningsfaciliteter.

Syftet med Regional leverantörsbas är att öka svenska och danska företags affärsmöjligheter inom Big Science-industrin. Inom delprojektet kommer två analyser utarbetas. Den första analysen syftar till att ge en överblick av anläggningarnas icke-tekniska behov och driftkritiska händelser, och den andra till att tydliggöra vilka kompetensbehov regionala företag har. Regional leverantörsbas handlar också om att stärka företagens nätverk över sundet.

Förväntat resultat
  • Analys av icke-tekniska behov och driftkritiska händelser vid ESS och MAX IV
  • Analys av företags kompetensutvecklingsbehov för att leverera tjänster och produkter till ESS, MAX IV och andra forskningsfaciliteter
  • Informations-och kompetensutvecklingsinsatser, till exempel inom offentlig upphandling (udbud)
  • Gränsregionalt företagsnätverk
  • Teknikworkshops
Lägesrapport våren 2018

Syftet med Regional leverantörsbas är att öka svenska och danska företags affärsmöjligheter inom Big Science. Delprojektet inledde med att ta fram två analyser, en med fokus på anläggningarnas icke-tekniska behov och driftkritiska händelser, och en med fokus på regionala företags kompetensbehov. Baserat på analyserna har delprojektet sedan arbetat vidare med aktiviteter, som t.ex. studiebesök och teknikworkshopar, för att få fler regionala företag att bli leverantörer och för att skapa nätverk över sundet.

Den första analysen visade att behoven hos ESS, MAX IV och andra forskningsanläggningar täcker ett brett spektrum av produkter och tjänster, allt från kontorsmaterial till mycket avancerade utvecklingstjänster. Delprojektet valde att fokusera på regionala bolag som kan utgöra konkurrenskraftiga utvecklare och tillverkare av avancerade tekniska produkter och system. Den andra analysen färdigställdes i juni 2017 och grundar sig på ett drygt 100-tal företagsbesök där deras kompetensbehov kartlagts. Analysen visade bl.a. på behov av kompetensutveckling inom produktionsteknik för avancerad teknik, acceleratorteknik, 3D-printing i metall, samt övriga prioriterade områden som lyfts fram i de teknikworkshops som har genomförts. Efter denna analys valde delprojektet att genomföra nischade teknikworkshops inom de kompetensutvecklingsområden som identifierats. Delprojektet valde också att bjuda in både akademi, företag och forskningsanläggningarna till dessa workshops. En dynamik som visat sig vara väldigt fruktbar.

I lärandesyfte har delprojektet tillsammans med företagsdelegationer genomfört ett antal studiebesök till liknande forskningsläggningar som på framgångsrika sätt lyckats knyta an till näringslivet.

Partners: Industriell plattform, Big Science SekretariatetIUC Syd.

Budget: 488 310 EUR

[frontpage_news widget=”466″ name=”Regional leverantörsbas”]