Strategisk plattform

Den Strategiska plattformen har till uppgift att leda och koordinera projektet. Plattformen ska säkerställa måluppfyllelse, gränsregionalt mervärde och synergier mellan delprojekten.

En koordineringsgrupp med representanter från samtliga delprojekt fungerar som ett stöd till projektledningen och bidrar till att säkra synergier mellan arbetspaketen. Projektledningen rapporterar regelbundet projektets genomförande till en överordnad styrgrupp. En annan uppgift för den Strategiska plattformen är att knyta projektet till omvärlden. .

Förväntat resultat
  • Projektledning och synergier
  • Omvärldsbevakning och förankring
  • Ekonomisk rapportering
  • Möten i styrgrupp och koordineringsgrupp
  • Anordnande av Advisory Board och Strategiska forum
  • Kommunikation och resultatspridning
Lägesrapport våren 2018

Den Strategiska plattformen har haft till uppgift att på en övergripande nivå leda projektet och säkerställa måluppfyllelse, gränsregionalt mervärde och synergier mellan delprojekten. En koordineringsgrupp med representanter från samtliga delprojekt har under projektet fungerat som ett stöd till projektledningen och bidragit till ett lärande mellan delprojekten. Projektledningen har två gånger per år rapporterat till projektets överordnade styrgrupp samt initierat diskussioner genom en Advisory Board, som bestått av strategiska aktörer utanför projektet.

Projektledningen har arrangerat fyra strategiska forum under projektets gång, med gränsregionalt fokus på; horisontella kriterier, Science Village Scandinavia, innovation och praktikplatser vid ESS.

I september 2017 arrangerade projektledningen en Framtidsworkshop för att diskutera vilka frågor som är särskilt viktiga att arbeta vidare med och på vilket sätt det ska ske. Därefter har ett par nya projektidéer kunnat utvecklas.

Projektledningen har arbetat löpande med att sprida information om projektet och med att förankra dess resultat och budskap. Detta har skett både på lokal, regional och europeisk nivå. Utöver detta har ett antal mer publika seminarium anordnas bl. a. under temat ”Mitt Europa”, Mötesplats Skåne och Folkemötet.

Nyhetsbrev har getts ut varje månad för att samla upp och sprida information om aktiviteter inom projektet, belysa partnerorganisationerna och fånga upp indirekta målgrupper så som unga forskare, företag och medföljande.

Våren 2018 medverkar projektet vid Fehmarnbelt Days i Malmö för att diskutera forskningssamarbete i en utvidgad geografi med bland annat Hamburg. Den 21 augusti håller projektet en avslutande konferens vid Hyllie i Malmö med deltagare från nationell nivå i Sverige, Danmark och Norge tillsammans med de två forskningsanläggningarna.

Partners: Region Skåne, Region Hovedstaden