Strategisk plattform

Den Strategiska plattformen har till uppgift att leda och koordinera projektet. Plattformen ska säkerställa måluppfyllelse, gränsregionalt mervärde och synergier mellan delprojekten.

En koordineringsgrupp med representanter från samtliga delprojekt fungerar som ett stöd till projektledningen och bidrar till att säkra synergier mellan arbetspaketen. Projektledningen rapporterar regelbundet projektets genomförande till en överordnad styrgrupp. En annan uppgift för den Strategiska plattformen är att knyta projektet till omvärlden. .

Förväntat resultat
  • Projektledning och synergier
  • Omvärldsbevakning och förankring
  • Ekonomisk rapportering
  • Möten i styrgrupp och koordineringsgrupp
  • Anordnande av Advisory Board och Strategiska forum
  • Kommunikation och resultatspridning
Lägesrapport våren 2017

Initialt lade projektledningen stort fokus vid att få igång interna processer för projektstyrning och rapportering. Projektets samlade redovisning för första 6-månadersperioden är helt avklarad och EU-pengarna är utbetalade, och andra periodens redovisning är inlämnad för revision. Strax efter projektets början bildades en koordineringsgrupp med representanter från varje delprojekt, som träffats varje månad för att informera om status och diskutera synergier. Projektets styrgrupp, bestående av projektets 15 största finansiärer, har haft tre möten där projektledningen rapporterat om projektets ekonomi och status.

I maj 2016 arrangerade projektledningen ett strategiskt forum med fokus på horisontella kriterier som mynnade ut i specifika spelregler för hur projektet konkret kan arbeta med hållbarhet/bæredygtighed, jämställdhet/ligestilling och lika möjligheter/icke-diskriminering. I oktober 2016 hölls ett strategiskt forum inriktat på möjligheterna med Science Village Scandinavia ur ett gränsregionalt perspektiv. I oktober 2016 arrangerade projektledningen en resultatkonferens för att ge alla partners en gemensam bild av projektets genomförande, kombinerat med diskussioner om synergier och gränsregionalt mervärde. I januari 2017 träffades projektets Advisory Board med representanter från nationell nivå, EU-nivå och industrin för att ge input till projektet utifrån sina organisationer och för att lyfta projektets frågeställningar till strategisk nivå.

Projektledningen arbetar löpande med att förankra och sprida resultat om projektet. Presentationer har exempelvis hållits för skånska riksdagsledamöter, Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge, Work in Denmark, danska ESS-strategins referensgrupp, Region Midtjylland, Region Själland, DESY och XFEL, Dansk-Tyska Handelskammaren och Västra Götalandsregionen. I syfte att nå en bredare allmänhet arrangerade projektledningen ett seminarium på Mötesplats Skåne i augusti 2016 med fokus på MAX IV och unga forskare inom MAX4ESSFUN. Projektet fanns även med som utställare när MAX IV hade öppet hus i samband med invigningen i juni 2016. Vid det tillfället nådde projektet ut till ca 500 personer.

Nyhetsbrev ges ut varje månad från projektet för att sprida information om aktuella event och kunskap om de olika delarna i projektet. Nyhetsbrevet når ca 200 prenumeranter. Projektledningen har under 2016 påbörjat en kvalitativ uppföljning av resultat genom att intervjua unga forskare som deltagit i experiment och därigenom fånga upp deras erfarenheter från projektet.

Partners: Region Skåne, Region Hovedstaden