Strategisk plattform

Den Strategiska plattformen har till uppgift att leda och koordinera projektet. Plattformen ska säkerställa måluppfyllelse, gränsregionalt mervärde och synergier mellan delprojekten.

En koordineringsgrupp med representanter från samtliga delprojekt fungerar som ett stöd till projektledningen och bidrar till att säkra synergier mellan arbetspaketen. Projektledningen rapporterar regelbundet projektets genomförande till en överordnad styrgrupp. En annan uppgift för den Strategiska plattformen är att knyta projektet till omvärlden. .

Förväntat resultat
  • Projektledning och synergier
  • Omvärldsbevakning och förankring
  • Ekonomisk rapportering
  • Möten i styrgrupp och koordineringsgrupp
  • Anordnande av Advisory Board och Strategiska forum
  • Kommunikation och resultatspridning
Lägesrapport hösten 2017

Projektets samlade redovisning för de tre första 6-månadersperioderna har lämnats in till Interreg-sekretariatet med en överblick av aktiviteter och resultat. En koordineringsgrupp med representanter från varje delprojekt, träffas varje månad för att informera om status och diskutera synergier. Projektets styrgrupp, bestående av projektets 15 största finansiärer, har haft fyra möten där projektledningen rapporterat om projektets ekonomi och status.

Projektledningen har arrangerat fyra strategiska forum under projektets gång, bland annat med fokus på horisontella kriterier och möjligheterna med Science Village Scandinavia ur ett gränsregionalt perspektiv. Under Skåne Innovation Week arrangerades ett seminarium om gränsöverskridande innovation, med fokus på ESS och MAX IV. Seminariet samlade nyckelpersoner från Sverige och Danmark för att diskutera gemensamma framtida utvecklingsmöjligheter inom innovation.

Projektledningen arrangerade en Framtidsworkshop i september 2017 för att diskutera vilka frågor som är särskilt viktiga att arbeta vidare med. Därutöver samlades projektets Advisory Board för andra gången i september 2017, med representanter från nationell nivå, EU-nivå och industrin för att ge input till projektet utifrån sina organisationer och för att lyfta projektets frågeställningar till strategisk nivå.

Projektledningen arbetar löpande med att förankra och sprida resultat om projektet. Presentationer har exempelvis hållits för skånska riksdagsledamöter, representanter från EU-kommissionen och Europaparlamentet, Strukturfondspartnerskapet Skåne-Blekinge, Work in Denmark, danska ESS-strategins referensgrupp, Region Midtjylland, Region Själland, DESY och XFEL, Dansk-Tyska Handelskammaren och Västra Götalandsregionen.

Nyhetsbrev ges ut varje månad från projektet för att sprida information om aktuella event och kunskap om de olika delarna i projektet. Nyhetsbrevet når ca 270 prenumeranter. Projektledningen har sedan 2016 arbetat med en kvalitativ uppföljning av resultat genom att intervjua unga forskare som deltagit i experiment och därigenom fånga upp deras erfarenheter från projektet.

Partners: Region Skåne, Region Hovedstaden