Hur kan industri få nytta av tekniker tillgängliga på MAX IV och ESS?

Inom ramen för MAX4ESSFUN organiserade delprojektet, MAX IV och ESS en endags workshop, den 13 mars i Stadshallen i Lund, med fokus på nyttiggörande av tekniker tillgängliga på MAX IV och ESS för industri. Under workshoppen presenterades möjligheterna med MAX IV och ESS, samt vilka satsningar det görs inom ÖKS-regionen för att underlätta för företag att använda tekniker tillgängliga på MAX IV och ESS.

MAX IV och ESS är forskningsinfrastrukturer som kan utnyttjas till att få en djupare förståelse av materialen och materialprocesserna som företag jobbar med. Med hjälp av denna förståelse kan företag skapa värde på olika sätt, t ex genom nya innovationer, nya framställningsprocesser och förbättrade egenskaper hos materialen man jobbar med. För att teknikerna på anläggningarna ska kunna generera värde hos företag så behöver flera olika saker vara på plats. Det behövs kunskap kring både materielsystemet som företag jobbar med och kring teknikerna som ska utnyttjas.

Under workshopen presenterade företag som Haldor Topsoe, Sandvik och Colloidal Resource hur de har skapat värde genom att utnyttja avancerade röntgen- och neutrontekniker genom olika access modes, samt vilka insatser som krävs hos företag för att kunna utnyttja anläggningarna på ett meningsfullt sätt.

Målet med workshoppen var också att synliggöra de olika insatser som görs på regional nivå för att stärka industrisamverkan och industrirelevanta forskningsmiljöer. Presentationer från Region Hovedstaden, RISE och satsningar på industriplattformer genom LINXS i Danmark och Kompetenscentrum Katalys på Chalmers visade på olika aktiviteter som möjliggör för företag att få tillträde till MAX IV och ESS, men också hur företag kan bygga upp sin egen kompetens och skapa värde genom nyttjandet av anläggningarna.

Text: Katarina Norén