Big Science Sweden – med erfarenheter från Danmarkssamarbetet

Big Science Sweden lanserades i slutet av november och ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society var en viktig inspirationskälla till initiativet. Vi har intervjuat Anna Hall, ny programchef för Big Science Sweden om den nya nationella kraftsamlingen och projektets viktiga strategiska roll i arbetet.

Anna Hall är vice VD för Industriellt Utvecklingscentrum Syd (IUC Syd) som är projektpartner i delprojektet Regional Leverantörsbas.
– Alla forskningsanläggningar i Europa är beroende av att det finns kompetenta leverantörer i den närliggande geografin som kan leverera, och det är även vårt ansvar som regional aktör att se till att ESS och MAX IV har bra leverantörer som gör att driften fungerar.

Samarbete med Danmark

Tack vare Interreg-projektet har samarbetet med Danmark förstärkts, och Anna ser att det kommer fortsatt finnas mycket samarbete även i framtiden då det finns gemensamma utmaningar på båda sidor sundet, såsom kompetensutveckling.
– Att samarbeta i projektform är lättare, och vi är alla beroende av att det fungerar kring anläggningarna.

ESS och MAX IV: Cross Border Science and Society har varit ett starkt projekt, som under arbetets gång har blivit mer nationellt uppmärksammat, menar Anna. Ur ett skånskt perspektiv vill man gärna se ett ökat nationellt engagemang och projektet har varit en stor bidragande faktor till detta genom att ha varit en plattform för att skapa den dialogen.  Anna ser att det har varit en fantastisk utveckling med att utveckla olika ekosystem runt ESS och MAX IV de senaste åren.

Lansering av Big Science Sweden

I slutet av november lanserades Big Science Sweden där Anna kommer att leda arbetet som programchef. Big Science Sweden kommer som nationell ILO-sekretariat (Industrial Liaison Office) att ansvara för att vinna upphandlingar/udbud från de 13 forskningsanläggningar som Sverige är med i. Konsortiet består av Teknikföretagen, IUC Syd, RISE, Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet, Lunds universitet och Region Skåne.

Utformandet av Big Science Sweden bygger på Skånes arbete med Industriell plattform, där man lärt sig mycket av att arbeta gränsregionalt med Danmark och BSS kommer till stor del att likna det danska sekretariatet Big Science.dk.
– Genom ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society har flera välfungerade arbetsmodeller arbetats fram, exempelvis med workshops, studiebesök och företagsmöten, och detta kommer nu växlas upp nationellt genom Big Science Sweden, säger Anna.

Fakta: IUC Syd och Big Science Sweden

IUC Syd är ett industrikluster som verkar för att stärka konkurrenskraften hos skånska industriföretag. Tillsammans med Region Skåne driver IUC Syd Industriell plattform som utgör en stödfunktion till företag för att öka deras möjligheter att leverera till forskningsinfrastruktur och driva den skånska industriutvecklingen framåt. I och med etableringen av ESS och MAX IV är det viktigt att regionen är förberedd för att kunna möta de leveransbehov och möjligheter som uppstår. Genom delprojektet Regional Leverantörsbas har två analyser kring företagens kompetensbehov genomförts och delprojektet arrangerar bland annat ett flertal workshops och seminarier om teknik- och kompetensutveckling för att vägleda företagen i den svårnavigerade strukturen kring anläggningarna.

Syftet med Big Science Sweden är att hjälpa företagen att få affärer, hitta forskningsprojekt för att öka kunskap och kompetens, och identifiera de strukturer som inte fungerar idag runt forskningsinfrastrukturen. De kommer arbeta för hur Sverige kan bli ett ”Big Science-land” och fånga upp det momentum Sverige har genom att vara värdland av ESS.

Till en början kommer Big Science Sweden att bygga ”noder” i Göteborg, Lund, Uppsala och Luleå. Det finns stor kompetens i Sverige, men den är utspridd geografiskt och det behövs tätare samarbete för att kunna maximera nyttan av den kompetens och de möjligheter som finns. För att uppnå målen kommer det att arrangeras kompetensworkshops, studieresor och projekt med akademin och forskningsanläggningarna, mycket likt det arbete som idag bedrivs i ESS & MAX: Cross Border Science and Society.