Diskussionerna i Advisory Board ger inspiration – Intervju med Eva Dugstad, representant för Norges forskningsråd

Eva Dugstad deltar i projektets Advisory Board som representant för Norges Forskningsråd. Advisory Board har hittills sammanträtt tre gånger för att exempelvis diskutera det gränsöverskridande diskussion om det danska, svenska och norska arbetet kring anläggningarna ESS och MAX IV. I Advisory Board sitter representanter från respektive nationell nivå, regional nivå, regionernas EU-kontor i Bryssel, industriorganisationer och från anläggningarna.

Eva Dugstad är idag verksam inom Oslo Cancer Cluster och var tidigare Administrerende direktør och Forskningsdirektör på Institutt for Energiteknikk (IFE), där det bland annat finns en neutronanläggning – JEEP II.

Viktigt att skapa plattformar där akademin och näringslivet kan mötas

Under sin tid på IFE upplevde Eva att näringslivet inte självklart ser nyttan med neutronanläggningen, och under många externa möten och konferenser kring neutron- och synkrotronljus för materialvetenskap deltog nästan enbart representanter från akademin.

– Metoderna inom materialteknik kan vara ganska krävande och avancerade, och då arbetet i till exempel reaktorn på IFE är särskilt grundforskningsorienterad, blir det svårt för många företag att veta hur man kan nyttja möjligheterna som neutronforskning medför.

Den norska regeringen har bidragit med medel och under 2018 ska 140 miljoner norska kronor utlysas inom nano-forskning genom programmet Nano2021 för att säkerställa att det finns norsk beredskap för att kunna använda anläggningarna som byggs i Lund.

 

Nätverkande i projektet ger samarbete mellan Oslo och Lund

För att kunna visa upp möjligheterna med ESS och MAX IV för industrin arrangerade Eva seminariet ”Seeing the Invisible: Neutron and X-rays Technology in Biology and Medicine – From Atom to Anatomy” för norska företag inom Oslo Cancer Cluster den 16 februari 2018 där 35 deltagare från både akademin och industrin närvarade.

Eva berättar att seminariet kom till stånd tack vare hennes deltagande i projektets Advisory Board, där hon fick kontakt med Tomas Lundqvist, Life Science-direktör på MAX IV, som uttryckte att näringslivets närvaro saknas i verksamheten och betonade vikten av att nå ut med kunskap till industrin. Han och kollegorna Rajmund Mokso och Ann Terry bjöds in till seminariet 16 februari för att presentera olika möjligheter med användning av neutron- och synkrotronljusforskning.

– Det är av yttersta vikt att det finns ett samarbete mellan industrin och akademin. Näringslivets verksamhet inom Life Science är beroende av att akademin kan lära företagen möjligheterna med de här teknikerna och att industrin på så sätt kan kompetensutvecklas, säger Eva.

Framöver ska Oslo Cancer Cluster Innovation Park utvidgas med bland annat ytterligare ett ”Imaging Center”. Eva lyfter att det därför var givande att de berörda kollegorna från Oslo Cancer Cluster deltog under seminariet och kunde dra lärdom av erfarenheterna på MAX IV i Lund.

Deltagande i projektets Advisory Board ger inspiration

Eva berättar att det är väldigt inspirerande att delta i Advisory Board och att få ta del av de danska och svenska nationella strategierna för arbetet kring ESS och MAX IV. Hon upplever att både Danmark och Sverige har mer fokus i sitt arbete. Även om det inte finns en samlad norsk nationell strategi påpekar Eva att det är många nationella initiativ på gång i Norge som tillsammans utgör en slags norsk strategi för framtida materialforskning. Till exempel har Norges Forskningsråd gått in med 31 miljoner norska kronor till neutronanläggningen JEEP-II på IFE för att skapa centrumet NcNeutron, där de unga forskarna får möjlighet att lära sig teknikerna och förbereda sig inför experiment på andra anläggningar, såsom ESS.

Eva betonar att det är viktigt att stå samman i Norden för att bygga upp stark kompetens, och att få ta del av det är de norska aktörerna mycket glada för.

– Norge hade nog inte satsat lika tydligt på de här metoderna om det inte vore för att Danmark och Sverige ligger så pass mycket i framkant. Vi vill inte vara sämre än grannländerna så det blir nästan som en tävling, där länderna sporrar varandra lite grann!